Laden...

Het Jonge Risico Kind (JRK)

De jongste onderbouwgroep van onze school is een zogeheten JRK-groep. De JRK-groep bestaat uit maximaal 12 kleuters in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. De groepsleerkracht werkt in de groep samen met een klassenassistent en een logopedist. De orthopedagoog is nauw betrokken bij deze groep.
 
De leerlingen vertonen een achterstand op één of meerdere ontwikkelingsgebieden. Hierbij valt te denken aan de spraak-taalontwikkeling, sensomotorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. De achterstand kan per kind erg verschillend zijn maar zowel de taalachterstand als de  gedragsproblemen lijken aanvankelijk de meest voorkomende.
 
Deze leerlingen profiteren onvoldoende van het reguliere onderwijsaanbod en vragen speciale zorg en begeleiding in een kleine groep waar speciaal en deskundig handelen in een rijke leeromgeving voorwaarde is.
 
Onze JRK-groep heeft naast een onderwijskundige, ook een observatieve en diagnostische functie. Deze is vooral belangrijk om vast te kunnen stellen welk type onderwijs, regulier basisonderwijs, SBO of cluster onderwijs, het best beantwoordt aan de onderwijsbehoeften van de jonge leerling.
 
In de JRK-groep wordt met het onderwijsaanbod zoveel mogelijk aangesloten bij het ontwikkelingsniveau van deze specifieke groep jonge leerlingen (de zone van de laatste ontwikkeling). Aan de hand van thema's komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde. Hierbij is uiteraard de eigen inbreng en betrokkenheid van de kinderen heel belangrijk.
 
Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de methode Schatkist voor het aanbieden van onderwijs op de volgende ontwikkelingsgebieden:
1. Mondelinge taalontwikkeling 
2. Woordenschatontwikkeling
3. Beginnende geletterdheid  
4. Beginnende gecijferdheid 
5. Sociaal-emotionele ontwikkeling/strategisch leren

Bij het vormgeven van het onderwijs nemen wij de kerngedachten "doelgericht en betekenisvol" als uitgangspunt.